Otisk

Adresa

Odpovědný za obsah tohoto webu:

Vedoucí partner: Chemnitz University of Technology
Vedoucí projektu: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Wolfram Hardt

Chemnitz University of Technology
Fakulta informatiky
Profesní technická informatika

D-09107 Chemnitz

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor si vyhrazuje právo nezodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které odkazují na věcnou nebo nehmotnou povahu, které byly způsobeny použitím nebo zneužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autor neprokáže úmyslně nebo hrubě nedbalost Porucha je přítomna.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci.

2. Odkazy a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky (hypertextové odkazy), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze v případě, že autor zná obsah a pokud by pro něj bylo technicky možné a přiměřené Použijte v případě nezákonného obsahu.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době propojení nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznán žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených / propojených stran, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i na zahraniční zápisy v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adres a ve všech ostatních formách databází, na jejichž obsahu jsou možné externí přístupy pro zápis. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužíváním uvedených informací, odpovídá poskytovatel uvedené stránky, a nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušnou publikaci.

3. Autorská práva a ochranné známky
Autor se snaží dodržovat autorská práva k grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo uchýlit se k licenci bez grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů.
Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že by ochranné známky nebyly chráněny právy třetích osob!
Autorská práva na publikované, vytvořené objekty autora zůstávají výhradně s autorem stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud v rámci internetu existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), je předání těchto údajů ze strany uživatele výslovně dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přiměřené – také bez specifikace těchto údajů nebo pod specifikací anonymizovaných údajů nebo pseudonymu je povoleno. Použití kontaktních údajů zveřejněných v potisku nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i e-mailové adresy třetími stranami pro přenos výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Právní kroky proti odesílatelům tzv. Spamových e-mailů v případě porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

5. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, na kterou byla tato stránka odkazována. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, zůstane tím ovlivněna obsah nebo platnost ostatních částí.